Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
01.07.2020.

Svarīgākais, kas jāzina par jauno Administratīvās atbildības likumu

1. jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (AAL), bet Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss spēku zaudēs. Jaunā likuma mērķis ir aizsargāt pašreizējo tiesisko iekārtu, arī sabiedrības tiesiskās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, sabiedrisko kārtību, kā arī, ievērojot personas pamattiesības, nodrošināt efektīvu administratīvā pārkāpuma procesu un panākt tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu.

(AAL) ir vairāki uzdevumi:

 • nodrošināt publisko tiesību normu saistošo raksturu;
 • sodīt par katru cenu ikvienu administratīvā pārkāpuma izdarītāju nav pašmērķis, sodīšana ir instruments;
 • sodīšanas galvenais mērķis – veicināt un stimulēt tiesību normu ievērošanu labprātīgi.

 

Būtiskākās izmaiņas un kas jāņem vērā, stājoties spēkā AAL:

 • dekodificēta LAPK Sevišķā daļa – AAL ietvertas vispārīgās un procesuālās normas, bet administratīvie pārkāpumi un sodi iekļauti vairāk nekā 100 normatīvajos aktos (nozares likumos) un pašvaldību saistošajos noteikumos;
 • jēdziena “lietvedība” vietā izmantots jēdziens “process”;
 • sodu sistēmas izmaiņas (pamatsodi – brīdinājums un naudas sods, papildsodi – tiesību atņemšana un tiesību izmantošanas aizliegums);
 • sods tiek izteikts naudas soda vienībās, nevis eiro (viena naudas soda vienība ir 5 eiro);
 • sodu neuzliek tiesa;
 • vainīgajam jāsedz procesuālie izdevumi;
 • vairs nav administratīvā pārkāpuma protokola;
 • personu var sodīt atkārtoti;
 • iestādē neviens lēmums netiek pieņemts rezolūcijas formā;
 • izslēgta administratīvā pārkāpuma atkārtotība gan kā kvalificējošā pazīme, gan kā atbildību pastiprinošs apstāklis;
 • nav sodu iekļaušanas (vieglākais smagākajā), proti, sods piemērojams par katru pārkāpumu atsevišķi;
 • būtiski mainīta izpratne par administratīvā pārkāpuma sastāvu (vainojamības koncepts);
 • pie atbildības saucamā persona var pārsūdzēt tikai lēmumu, ar kuru tai piemērots sods, savukārt nevar sūdzēties par maznozīmīgiem pārkāpumiem;
 • samazināta iespēja pārsūdzēt dažādus procesuālus lēmumus (AAL 36. pants);
 • Latvijā varēs izpildīt citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī pieņemtu nolēmumu;
 • nozaru likumos var noteikt iestāžu pakalpojumu saņemšanas un citus ierobežojumus sodītām personām, kas izvairās no soda izpildes.

atpakaļ