Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
14.06.2018.

Par jaunu nodevu Jūrmalā, saistībā ar būvniecību

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26 Jūrmalā 2018.gada 14.jūnijā (prot. Nr.9, 32.p.) Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1punktu Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošie noteikumi Nr.13 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu".

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodeva) – nodevas apmēru atbilstoši nodevas objektu iedalījumam, nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Nodevas objekts ir katra atsevišķa būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecības ieceri, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas (turpmāk – Būvvalde) izdotu būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

II. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi

3. Nodevas samaksu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvatļauju izdošanas vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, un pašvaldības nodevas piemērošanas kārtību. Nodevas samaksa veicama pirms attiecīgās dokumentācijas izsniegšanas pasūtītājam.

4. Nodevas likmes noteiktas nodevas objektam neatkarīgi no būvdarbu veida (jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana u.c.) šādā iedalījumā un apmērā:

  Nodevas objekts Nodevas apmērs, euro
4.1. Būvatļaujas izdošana ēkai:  
4.1.1. II grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kopējo platību no 101 m2 līdz 400 m2*; dzīvoklis 200,00
4.1.2. II grupas dzīvojamās ēkas, palīgēkas ar kopējo platību līdz 100 m2 40,00
4.1.3. II grupas ēka, izņemot 4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktā norādītos gadījumus 600,00
4.1.4. III grupas ēka 1000,00
4.1.5. Ailu pārplānošana nesošajās konstrukcijās, nemainot ēkas plānojumu, un atsevišķi vides pieejamības uzlabošanas pasākumi 100,00
4.2. Būvatļaujas izdošana inženierbūvei:  
4.2.1. II grupas inženierbūve 250,00
4.2.2. III grupas inženierbūve 350,00
4.3. Būvniecības ieceres akcepts - atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē  
4.3.1. Elektronisko sakaru tīklu pievads 20,00
4.3.2. Būvniecības ieceru akcepts, izņemot 4.3.1.apakšpunktā minēto gadījumu 40,00
*) nodeva piemērojama arī būvniecības iecerēm dzīvojamai ēkai ar vienu vai vairākām saimniecības ēkām, ja visu ēku kopējā platība kopsummā nepārsniedz 400m2

5. Ja būvniecības iecerē tiek paredzēta vairāku būvju būvniecība un būvēm atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" nosacījumiem ir dažādas būvju grupas, nodevas apmērs piemērojams atbilstoši augstākas būvju grupas nodevas likmei.

6. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti:

6.1. personas ar I un II grupas invaliditāti, politiski represētās personas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētāji;

6.2. būvatļaujas saņēmējs, ja būvniecība pilnīgi vai daļēji tiek veikta par Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzekļiem.

III. Nodevas iekasēšanas kontrole

7. Nodeva maksājama ar pārskaitījumu uz Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontu (maksājuma mērķa sadaļā norādot nodevas veidu un īpašuma adresi) vai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ar maksājumu karti.

8. Kontroli par nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Būvvalde.

atpakaļ