Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
21.06.2018.

Datu aizsardzības likumdošana

Neskatoties uz to, ka oficiāli Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, stājās spēkā 2018.gada 25.maijā, mūsu valdība tikai 21.06.2018. pieņēma jaunu, Regulai atbilstošu likumu- Fizisko personu datu apstrādes likums, kurš stāsies spēkā 2018.gada 5.jūlijā. Likuma mērķis ir radīt tiesiskus priekšnoteikumus fiziskās personas datu (turpmāk - dati) aizsardzības sistēmas izveidošanai nacionālajā līmenī, paredzot šim nolūkam nepieciešamās institūcijas, nosakot to kompetenci un darbības pamatprincipus, kā arī reglamentējot datu aizsardzības speciālistu darbību un datu apstrādes un brīvas aprites noteikumus.

atpakaļ